Oferta szkoleń

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin
„Nowe Perspektywy”
ul.Domagalskiego 13 a 26-600 Radom

Tel. 695 896 276, 533 523 043
RACHUNEK BANKOWY: mBank  61 1140 2017 0000 4802 1301 7725

KRS: 0000457851 NIP: 9482599051

Od 06.04.2018 r. nasza instytucja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00172/2018. wpis do bazy WUP

Jesteśmy organizacją non –profit. Naszym głównym celem jest zapewnienie wszechstronnego i kompleksowego wsparcia dla mieszkańców miasta i regionu oraz inicjowanie nowych rozwiązań dla rodzin oraz całej społeczności lokalnej.

Od początku swojej działalności ściśle współpracujemy z instytucjami publicznymi takimi jak: Gmina Miasta Radom, Sąd Rodzinny i Nieletnich, MOPS-y, GOPS-y, PCPR-y, areszt śledczy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, ośrodki adopcyjne, szkoły wyższe.

Prowadzimy działalność szkoleniową i doradczą oferując szeroką gamę szkoleń, kursów, eventów. Preferujemy formę warsztatową spotkań, bowiem uważamy ją za najbardziej efektywną. Wysokie kompetencje kadry, oryginalne metody pracy, przyjazna atmosfera oraz wyposażenie uczestników w bogaty pakiet materiałów szkoleniowych-to cechy świadczące o wysokiej jakości naszych usług.

Naszym największym atutem jest wykwalifikowana kadra specjalistów; osoby z dorobkiem naukowym, dużym doświadczeniem zawodowym w tym w działalności szkoleniowej (pracownicy naukowi, kadra kierownicza) oraz wieloma odbytymi praktykami w Polsce i za granicą:

psychoterapeuta
psycholog
terapeuta uzależnień
pedagog
terapeuta rodzinny
oligofrenopedagog
psychiatra
neurologopeda
coach/trener
psycholog
prawnik
doradca zawodowy
specjalista z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej.


 

Szkolenia

 

KADRA OŚWIATOWA

I. Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie z emocjami:
Komunikacja interpersonalna drogą do porozumienia z uczniami,
Rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie ze stresem,
Asertywność oraz inteligencja emocjonalna,
Jak pracować w zespole i budować efektywne zespoły,
Jak budować prawidłowy zespół klasowy z uczniem niepełnosprawnym.

II. Problemy wychowawcze wśród dzieci i młodzieży:
Zachowania autodestrukcjne i próby samobójcze,
Sygnały depresji u młodzieży – jak skutecznie pomóc ?
Zaburzenia odżywiania,
Zaburzenie więzi dziecko-rodzic,
Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie,
Praca z uczniem z zespołem Aspergera i zaburzeniem autystycznym,
Zagrożenia i problemy wychowawcze w szkołach podstawowych po reformie systemu szkolnictwa,
Przyczyny i konsekwencje trudnych zachowań dzieci i młodzieży,
Prawidłowa postawa wychowawcza – jak ją kształtować?
Porozumienie bez przemocy – język żyrafy i szakala – cykl szkoleń dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Jak rozpoznawać zaburzenia systemu mowy u dzieci? Zaburzenia mowy towarzyszące autyzmowi, niepełnosprawności umysłowej, afazji, alalii.
Edukacja seksualna dzieci i młodzieży, seksualność osób niepełnosprawnych-porady dla nauczycieli
i opiekunów.

III. Programy dotacyjne oraz finansowanie projektów edukacyjnych:
Skuteczne pozyskiwanie funduszy na projekty edukacyjne. Warsztaty z opracowywania wniosków,
Baza programów i projektów edukacyjnych oraz ich przeznaczenie,
Zasady prawidłowej realizacji oraz rozliczania projektu dotacyjnego.


 

PRACOWNICY INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH, POMOCY SPOŁECZNEJ,
SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, SĄDOWNICTWA

I. Komunikacja i emocje:
Rozwiązywanie konfliktów
Radzenie sobie ze stresem
Asertywność; Inteligencja emocjonalna;
Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach z drugim człowiekiem
Jak pracować w zespole i budować efektywne zespoły.
Budowanie postaw liderskich

II. Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży:
Zachowania autodestrukcjne i próby samobójcze młodzieży;
Zaburzenia odżywiania;
Zaburzenie więzi dziecko-rodzic
Dziecko w sytuacji rozwodu,
Praca z uczniem z zespołem Aspergera i zaburzeniem autystycznym;
Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie..
Umiejętność rozmawiania z dziećmi na temat seksualności. Terminologia w rozmowach z dziećmi o seksualności
Seksualność osób niepełnosprawnych- jak radzić sobie z dzieckiem
Angażowanie młodzieży w partycypację społeczną

III. Kryzysy małżeńskie, terapia par, mediacje
Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie,
Dziecko w sytuacji rozwodu,
Rola i skuteczność mediacji,
Prawodawstwo rodzinne i małżeńskie : ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwody, separacje, alimenty et.c

IV. Prawodawstwo
Prawo socjalne; ustawy, świadczenia socjalne…
Prawo pracy; kodeks pracy
Prawo cywilne; fundusz alimentacyjny, spadki i darowizny, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwody, separacje…


 

PRACOWNICY SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW

I. Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie z emocjami:
Budowanie postaw liderskich
Poszukiwanie pracy, prezentacja siebie na rozmowie kwalifikacyjnej
Jak pracować w zespole? / jak budować efektywne zespoły
Efektywna komunikacja interpersonalna
Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Radzenie sobie ze stresem
Asertywność; Inteligencja emocjonalna
Osoba niepełnosprawna w kadrze firmy/ przedsiębiostwa-apekty psychologiczne oraz socjologiczne. Współpraca z osobą niepełnosprawną (szkolenie prowadzone przez osobę niepełnosprawną).

II Prawodawstwo
Prawo socjalne; ustawy, świadczenia socjalne…
Prawo pracy; kodeks pracy
Prawo cywilne; fundusz alimentacyjny, spadki i darowizny, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwody, separacje…
Jak założyć firmę; kodeks spółek handlowych?


 

RODZICE I OPIEKUNOWIE

I. Komunikacja i emocje:
Rozwiązywanie konfliktów,
Radzenie sobie ze stresem,
Asertywność; Inteligencja emocjonalna,
Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach z drugim człowiekiem,
Budowanie postaw liderskich.

II. Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży:
Zachowania autodestrukcjne i próby samobójcze młodzieży,
Zaburzenia odżywiania,
Porozumienie bez przemocy – język żyrafy i szakala – cykl szkoleń dla młodzieży, rodziców
i nauczycieli.
Sygnały depresji u młodzieży – jak skutecznie pomóc? – szkolenie dla rodziców i nauczycieli
Kto wychowuje nasze dzieci? Jak chronić dzieci przed światem, który je otacza,
Rola rodzica w kształtowaniu samodzielności dziecka,
Dlaczego dziecko myśli, że nikt go nie lubi?
Szkoła Dla Rodziców –trening umiejętności wychowawczych,
Umiejętność rozmawiania z dziećmi na temat seksualności; terminologia w rozmowach z dziećmi o seksualności,
Dojrzewanie seksualne w adolescencji,
Seksualność osób niepełnosprawnych- jak radzić sobie z dzieckiem.

III. Kryzysy małżeńskie, terapia par, mediacje
Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie,
Dziecko w sytuacji rozwodu,
Rola i skuteczność mediacji,
Prawodawstwo rodzinne i małżeńskie : ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwody, separacje, alimenty etc.


 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Budowanie postaw liderskich
Angażowanie młodzieży w partycypację społeczną
Poszukiwanie pracy, prezentacja siebie na rozmowie kwalifikacyjnej
Jak pracować w zespole? / jak budować efektywne zespoły
Efektywna komunikacja interpersonalna
Diagnoza postaw i osobowosci ; kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego
Rozwiązywanie konfliktów
Radzenie sobie ze stresem
Zachowania autodestrukcjne i próby samobójcze młodzieży
Zaburzenia odżywiania
Asertywność; Inteligencja emocjonalna
Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach z drugim człowiekiem
Wpływ osobowości człowieka na kontakty międzyludzkie
Radzenie sobie z problemami wieku dojrzewania,
Radzenie sobie z własną seksualnością w wieku dojrzewania.


 

REALIZUJEMY SZKOLENIA I WARSZTATY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

zamknięte – dedykowane konkretnej grupie uczestników, firmie, instytucji, z zaprojektowanym zgodnie z ich specyfiką i potrzebami programem szkoleniowym, uwzględniające poziom wiedzy i kompetencji, w dogodnym dla nich czasie i miejscu (realizowane w siedzibie klienta bądź w sali szkoleniowej Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy”).

otwarte–uczestnikami może być każda zainteresowana osoba, nie wymagamy poświadczeń dotyczących predyspozycji, kwalifikacji czy wykształcenia

Istnieje możliwość łączenia dowolnych modułów w ramach poszczególnych kursów/szkoleń.
Czas trwania szkolenia zależny jest od modułu (od 4-16 godzin), dostosowujemy go do odbiorcy.

Koszt: 160-260 zł/ godzinę ; grupy warsztatowe 10-15 osobowe, prelekcje i wykłady –max.30 osób

Zamawianie szkoleń
tel .695 896 276, 533 523 043
e-mail: perspektywy.nowe @gmail.com
strona www: noweperspektywy.radom.pl (formularz zgłoszeniowy)