Nasze projekty

AKTYWIZACJA I WSPARCIE OSÓB DODKNIĘTYCH CHOROBĄ OTĘPIENNĄ ORAZ ICH RODZIN

 

Termin realizacji: czerwiec 2018 – listopad 2020

Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Cele projektu:

Wzmacnianie poczucia możliwości samodzielnego działania dla osób chorych poprzez możliwość wyjścia z domu bez opiekunów. Aktywizowanie w miarę możliwości do wykonywania czynności dnia codziennego, stymulacja funkcji poznawczych, w tym językowych.Odciążenie opiekunów od codziennych stałych obowiązków opieki nad chorym.

Wyposażenie opiekunów osób chorych w odpowiednią wiedzę specjalistyczną, pokazanie narzędzi pracy do samodzielnej aktywizacji chorego w domu oraz wyposażenie w sposoby radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi oraz stresem związanym z obciążeniem wynikającym z ograniczeń dla całej rodziny.

Projekt skierowany jest do :

 1. Osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych, w następstwie :

Chorób neurodegeneracyjnych( np. Alzhaimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane, itp.); Udaru mózgu; Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.     

2. Opiekunów z otoczenia osoby chorej, które zajmują się nią na co dzień.

Oferujemy:

 1. Pomoc i wsparcie mobilnego asystenta, który przywiezie osoby chore na zajęcia, co umożliwi uzyskanie wolnego czasu dla opiekunów. 
 2. Cykliczne zajęcia dla osób chorych, w ramach których prowadzone będą: terapia zajęciowa, zajęcia z neuropsychologiem i neurologopedą
 3. indywidualne spotkania ze specjalistami dla opiekunów
 4. utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów,
 5. Organizacja czasu wspólnego dla opiekunów osób chorych, np. wspólne pikniki, wyjście do kina.

Usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatne.

………………………………………………………………………………………………….

 

AKTYWIZACJA KLUCZEM DO ROZWOJU MOŻLIWOŚCI

Termin realizacji: styczeń 2018- grudzień 2019

Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy, Gmina Miasta Radomia

 

CEL: integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społ.poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku. Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci ścieżką reintegracji: aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. Indywidualna ścieżka reintegracji, będzie planem działania, wg którego uczestnik/czka zostanie poprowadzony/a w dalszych etapach projektu.

ZADANIE 1.

Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: • Diagnoza indywidualnych potrzeb 25 uczestników/czek projektu. Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji

ZADANIE 2.

Działania w ramach aktywizacji społecznej: • specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, • trening umiejętności społecznych • warsztaty rozwoju osobistego •wydarzenia kulturalno- integracyjne: wyjście do kina, teatru, muzeum

ZADANIE 3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej: • szkolenia/kursy dające nowe kompetencje zawodowe (katalog 10 kursów/szkoleń do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji i IPD)

ZADANIE 4.

Działania w ramach aktywizacji zawodowej: • doradztwo zawodowe • pośrednictwo pracy • warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i wiedzy na temat rynku pracy • indywidualne zajęcia z trenerem pracy

………………………………………………………………………………………………….

SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

Termin realizacji:  luty 2018- grudzień 2018

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul. Lubońskiego 2

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Radom.

Zadanie publiczne w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

W ramach zadania prowadzona jest Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, która oferuje:

 1. Porady i konsultacje specjalistyczne – psychologa, terapeuty uzależnień i współuzależnień, socjoterapeuty, pedagoga z zakresu resocjalizacji, prawnika.

 2. Grupy wsparcia i pomocy psychologicznej – w tym:

  1. grupa wsparcia psychologicznego dla uzależnionych,

  2. grupa wsparcia dla współuzależnionych,

  3. grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,

  4. grupa dla rodziców / opiekunów prawnych, którzy wychowują dziecko z FAS.

 3. Szkolenia i warsztaty – zajęcia podnoszące kompetencje społeczne oraz wychowawczo – opiekuńcze dla dorosłych, warsztaty dla dzieci i młodzieży m.in. z arteterapii.

 4. Dyskusyjny klub filmowy o tematyce związanej z chorobą alkoholową i problemami rodzinnymi oraz tematyce związanej z rozwojem osobistym i kształtowaniem umiejętności społecznych.

Wszystkie oferowane formy wsparcia są bezpłatne dla mieszkańców miasta Radomia.

………………………………………………………………………………………………….

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Termin realizacji: kwiecień 2018 – grudzień 2018r.

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul.Lubońskiego 2

Projekt współfinansowany przez Powiat Radomski.

 

W ramach zadania organizowane jest:

 • Specjalistyczne indywidualne poradnictwo
 • Cykl spotkań grupowych dla opiekunów zastępczych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami sensuoplastyki oraz arteterapii dla dzieci i młodzieży
 • Festyn Rodzinny
 • Wyjścia i wycieczki o charakterze integracyjnym.

………………………………………………………………………………………………….

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Termin realizacji: kwiecień 2018- grudzień 2018

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul.Lubońskiego 2

Projekt współfinansowany przez Powiat Radomski.


W ramach zadania prowadzone są:

 • Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych
 • Bezpłatne specjalistyczne poradnictwo rodzinne – indywidualne konsultacje ze specjalistami:
  • Psycholog
  • Terapeuta uzależnień
  • Terapeuta rodzin
 • Zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi poprawiające wzajemne relacje.

………………………………………………………………………………………………….

Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

Projekt finansowany przez Gminę Miasta Radom

Termin realizacji: kwiecień-maj 2018 r

Miejsce realizacji: Ośrodek „Star” w Łebie oraz  Centrum Wspierania Rodziny w Radomiu

 Założeniem projektu  była szeroko pojęta edukacja profilaktyczna skierowana do osób starszych. Podjęte przez nas działania profilaktyczne przyczyniły się do wyposażenia uczestników zajęć w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych poprzez aktywny i zdrowy sposób bycia oraz kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu.
Głównym działaniem w ramach w/w zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu profilaktyczno –sportowego mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, poprzez zwiększenie aktywności umysłowej i ruchowej. Przeprowadzono działania edukacyjno – profilaktyczne, które miały na celu kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, frustracją oraz zachowaniami trudnymi bez używania środków odurzających.

………………………………………………………………………………………………….

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Radom.

Okres realizacji: styczeń 2018- czerwiec 2018

Założeniem projektu jest kształtowanie osobowości i postaw dzieci i młodzieży.

Podjęte działania mają na celu zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, zapoznanie ich z negatywnymi skutkami uzależnień, rozładowanie i wyciszanie negatywnych emocji, poprawę wyników w nauce, rozwijanie pasji i zainteresowań, przygotowanie do współdziałania w grupie, wdrażanie do asertywności.

Formy działań:

 1. Cykliczne zajęcia o charakterze opiekuńczym, wychowawczym i socjoterapeutycznym,
 2. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, umiejętności społecznych, zdrowego stylu życia,
 3. Organizacja spotkań rodzinnych,
 4. Wdrażanie młodzieży do pracy na rzecz innych ludzi,
 5. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 6. Pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce szkolnej.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….

 Akademia Talentów. Odkryj swój potencjał

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy przy współpracy z Magdaleną Jelonkiewicz-Bałdys, właścicielka Skills Factory, partnerami biznesowymi i jednocześnie sponsorami Idea Call Center i Factory of Wow, firmą szkoleniowo-eventowa, organizuje warsztaty oraz seminaria, które rozwijają kompetencje oraz są wsparciem w codziennej pracy.

Podczas seminariów można m.in. dowiedzieć się, jak wykorzystać twórcze myślenie w edukacji i biznesie. Co zrobić, by budować wartościową markę? Jak ją zaprezentować podczas przemówień publicznych. Poznasz techniki, które skutecznie motywują oraz takie, które są wsparciem w radzeniu sobie ze stresem. Poznasz tajniki zarządzania projektowego. Dowiesz się również, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 Warsztaty natomiast skierowane są do rodziców powracających na rynek pracy oraz aktywnych seniorów. Tu pod bacznym okiem ekspertów uczą się sztuki skutecznej komunikacji ze sobą i z otoczeniem. Co za tym idzie, budowania wewnętrznej pewności siebie, wyznaczania celów i zarządzania sobą w czasie.

Do udziału w Akademii Talentów zapraszamy:

 • młode uczące się osoby
 • studentów
 • osoby powracające na rynek pracy
 • seniorów.

………………………………………………………………………………………………….

 

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie

w ramach projektu grantowego: Integracja, aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizacje szkoleń, warsztatów i imprez.

Termin realizacji: marzec 2018

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy oraz Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów realizuje projekt pn. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie w ramach projektu grantowego: Integracja, aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizacje szkoleń, warsztatów i imprez.
Odbiorcami projektu byli uczniowie z Publicznych Szkół z terenu Gminy Mirów oraz ich rodzice i mieszkańcy Gminy z uwzględnieniem grup defaworyzowanych. W ramach projektu zrealizowano zadania:
1. Klinika zdrowego człowieka:
-Warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia;
-Aerobik międzypokoleniowy;
2. Akademia dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego:
-Szkolenie z zakresu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego:
-Warsztaty fotograficzne międzypokoleniowe,
-Międzyszkolny konkurs fotograficzny oraz wernisaż.
Projekt jest realizowany przez grantodawcę tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

………………………………………………………………………………………………….

Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości

Termin realizacji: styczeń 2018- grudzień 2019

Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy, Gmina Miasta Radomia

CEL: integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społ.poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku. Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci ścieżką reintegracji: aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. Indywidualna ścieżka reintegracji, będzie planem działania, wg którego uczestnik/czka zostanie poprowadzony/a w dalszych etapach projektu.

ZADANIE 1. Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: diagnoza indywidualnych potrzeb 25 uczestników/czek projektu; przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji

ZADANIE 2. Działania w ramach aktywizacji społecznej: specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne; trening umiejętności społecznych ; warsztaty rozwoju osobistego; wydarzenia kulturalno- integracyjne: wyjście do kina, teatru, muzeum

ZADANIE 3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej:  szkolenia/kursy dające nowe kompetencje zawodowe (katalog 10 kursów/szkoleń do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji i IPD)

ZADANIE 4. Działania w ramach aktywizacji zawodowej:  doradztwo zawodowe; pośrednictwo pracy; warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i wiedzy na temat rynku pracy; dywidualne zajęcia z trenerem pracy.

………………………………………………………………………………………………….

 

Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanego przez Gminę Miasta Radom

Termin realizacji: grudzień 2017

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania Rodziny, Radom, ul. Mazowieckiego 13a (dawna ul. Domagalskiego)

Założeniem zadania jest szeroko pojęta edukacja profilaktyczna skierowana do osób starszych, pod hasłem „Profilaktyka uzależnień u seniorów poprzez zagospodarowanie czasu wolnego”. Badania epidemiologiczne potwierdzają wysoki odsetek uzależnień wśród seniorów, dlatego bardzo ważne są działania placówek wspierających, które podejmują się realizacji zadań edukacyjno – profilaktycznych.
Podjęte przez nas działania profilaktyczne przyczynią się do wyposażenia uczestników zajęć w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach po przez aktywny i zdrowy sposób bycia oraz kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu. Dzięki promocji zdrowego stylu życia grupa odbiorców będzie dysponowała wiedzą, którą będzie mogła dzielić się z innymi, a szczególnie z młodymi ludźmi.

FORMY DZIAŁAŃ:
1) cykliczne zajęcia o charakterze edukacyjno – profilaktycznym – zajęcia m.in. z kształowania umiejętności społecznych, zdrowego stylu życia, świadomości zagrożeń płynących z nadużywania alkoholu et.c.
2) organizacja spotkań tematycznych oraz integrujących o charakterze okolicznościowym m.in: spotkania świąteczne, warsztaty tematyczne.
3) alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla seniorów, wdrażanie do aktywnego stylu życia-warsztaty rękodzielnicze, artystyczne, wyjścia do placówek kultury itp
4) integracja międzypokoleniowa- dzielenie się doświadczeniami z młodzieżą, uczenie się od siebie nawzajem.
Na zakończenie realizacji zadania publicznego zostanie przeprowadzona ewaluacja, w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat efektywności prowadzonych działań oraz uzyskania wskazówek co do dalszej działalności w tym obszarze. Planujemy zorganizować uroczyste zakończenie projektu, aby celebrować osiągnięcia, co jednocześnie zapewni możliwość rozpowszechniania wyników strategii interwencyjnych na poziomie regionalnym i krajowym.

 

………………………………………………………………………………………………….

Mobilne Centrum Pomocy (MCP) oraz Centrum Aktywnosci Rodzinnej (CAR)

w ramach programu współfinansowanego przez Gminę Miasta Radomia oraz Europejski Fundusz Społeczny

Termin realizacji: 09.2017 – 02.2018

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania Rodziny, Radom, ul. Mazowieckiego 13a (dawna ul. Domagalskiego)

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów oraz najbliższych osób, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz poczuciu osamotnienia. Zamierzamy wprowadzić innowacyjne na skalę ogólnopolską rozwiązanie, umożliwiające osobom niepełnosprawnym, osobom zależnym oraz ich otoczeniu, szybkie uzyskanie informacji oraz wsparcia i pomocy w oczekiwanym przez siebie zakresie. Idea naszego Mobilnego Centrum Pomocy (MCP) oraz Centrum Aktywnosci Rodzinnej (CAR) jest uniwersalna, bowiem zakłada kompleksowe i wieloaspektowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, mające na celu nie tylko radzenie sobie z problemami życia codziennego, ale przede wszystkim pokonywanie barier i usamodzielnianie osób niepełnosprawnych.

Formy wsparcia:

 • ­Centrum Aktywności Rodzinnej (udział osób zależnych i ich otoczenia w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnego trenera, coacha rozwoju osobistego)
 • Mobilne Centrum Pomocy (infolinia, platforma internetowa) osoba pierwszego kontaktu –doradca udziela porad telefonicznych, zapisuje do specjalisty na konsultacje, wspiera…)
 • usługi Mobilnego Asystenta dla osób, które z powodu swojej niepełnosprawności, czy też dysfunkcji nie są w stanie dotrzeć do ważnych dla siebie miejsc, załatwić spraw; asystent jest również opiekunem osoby zależnej podczas nieobecności rodzica/ opiekuna
 • konsultacje specjalistyczne: psycholog, pedagog specjalny, prawnik, doradca zawodowy , w celu nabywania nowych kompetencji niezbędnych w życiu codziennym, jak i na rynku pracy
 • warsztaty job shadowing dla osób z niepełnosprawnością, polegające na towarzyszeniu pracownikowi w określonym miejscu pracy i zdobywaniu w ten sposób wiedzy oraz doświadczenia.

Po okresie testowania innowacji (do lutego 2018), uzyskaniu pozytywnej oceny oraz dowiedzeniu skuteczności podejmowanych działań ( wrzesień 2017 -w lutym 2018 r). projekt może być realizowany na terenie całej Polski.

………………………………………………………………………………………………….

Organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych    

Termin realizacji: 04.2017 – 12.2017

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania Rodziny, Radom, ul.Domagalskiego 13a

Zleceniodawca: Zarząd Powiatu Radomskiego

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Radomskiego .

Celem głównym realizacji zadania publicznego jest szeroko pojęte (wieloaspektowe) wsparcie rodzin zastępczych oraz ich członków, prowadzące do rozwiązania istniejących problemów, poprawy ich funkcjonowania, spójności społecznej, co niewątpliwie wpłynie na wzmocnienie relacji rodzinnych oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Wspólna praca specjalistów, przedstawicieli środowiska lokalnego i wolontariuszy ułatwi wprowadzenie w życie powyższych celów

Formy działań:

 • zwiększenie dostępności poradnictwa wspierającego rodzinną pieczę zastępczą w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, poprzez organizację indywidualnych konsultacjispecjalistycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych w pracy z rodziną pracowników,
 • -zorganizowanie cyklu spotkań grupy wsparcia będących istotnym elementem terapii rodzin. Tematyka zajęć będzie zróżnicowana, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz oczekiwań beneficjentów. Będą to m.in. warsztaty tematyczne: m.in. promujące zdrowy tryb życia, dotyczące metod rozwiązywania problemów, konfliktów, metod wychowawczych, prelekcje nt. zdrowego odżywiania, uzależnień, cyberprzemocy,
 • kształtowanie osobowości i prawidłowych postaw dzieci oraz młodzieży, poprzez wielozakresową pomoc. Pragniemy niwelować skutki niewydolności wychowawczej, zaburzeń zachowania, czy labilności emocjonalnej poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, w tym m.in. zajęcia sportowe, artystyczne oraz zajęcia w formie warsztatowej. Ich treść wzbogacona zostanie o zagadnienia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz zachęcanie do pracy wolUntarystycznej na rzecz innych osób,
 • organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który pozwoli zintegrować wszystkie grupy uczestniczące w projekcie: rodziny, specjalistów oraz pracowników Powiatowego CentRum Pomocy Rodzinie, a tym samym wpłynie na lepszą jakość pracy i efektywność podejmowanych działań projektowych,
 • organizację wycieczek i zajęć integracyjnych w terenie mających na celu poprawę relacji rodzinnych, wspólne spędzanie czasu wolnego, rozbudzanie ciekawości poznawania świata oraz rozwój zainteresowań.

………………………………………………………………………………………………….

Świetlica RADOSNY ZAKĄTEK 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii

Termin realizacji: 01.2017 – 06.2017

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania Rodziny, Radom, ul.Domagalskiego 13a

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

 • dla dzieci młodszych (6-12 lat) w piątki w godzinach 15.00-17.00
 • dla dzieci starszych ( 12-18) lat we wtorki w godzinach 16.00-18.00.

Zleceniodawca: Gmina Miasta Radomia

Założeniem projektu jest kształtowanie osobowości i postaw dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, realizację tematyki z zakresu profilaktyki i przekazaniu prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego.

Formy działań:

 • Cykliczne zajęcia o charakterze opiekuńczym , wychowawczym i socjoterapeutycznym (2 razy w tygodniu przez 2 godziny)
 • Dożywianie uczestników zajęć
 • Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, umiejętności społecznych, zdrowego stylu życia- w ramach pozaszkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży:
 • Organizacja spotkań rodzinnych: wspólne zajęcia integrujące rodziny o charakterze okolicznościowym: spotkania świąteczne, warsztaty tematyczne, wyjścia do placówek kultury itp.
 • Realizacja założeń programu ogólnopolskiego „Chronimy Dzieci” (zapewnienie poczucia bezpieczeństwa)
 • Wdrażanie młodzieży do pracy na rzecz innych ludzi, a przez to podnoszenie ich poczucia własnej wartości- udział w pracach Klubu Wolontariusza
 • Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, wdrażanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta
 • Pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce szkolnej, motywowanie do nauki, rozwijanie funkcji poznawczych.

………………………………………………………………………………………………….

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

Termin realizacji: 11.2016 – 12.2016

Miejsce realizacji:  Centrum Wspierania Rodziny, Radom, ul.Domagalskiego 13a

Zleceniodawca: Gmina Miasta Radomia

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży poprzez szeroko rozumiane, kompleksowe wsparcie młodych ludzi zagrożonych niedostosowaniem społecznym, osób z problemami psychicznymi (próby samobójcze, depresja), pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z poważnymi problemami m.in uzależnieniami oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Formy działań:

 • Szkoła dla rodzin –grupa wsparcia dla całych rodzin
 • Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, coachingu, zdrowego stylu życia
 • wdrażanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta: wizyta
  w muzeum, współorganizacja kiermaszu świątecznego z własnymi wytworami artystycznymi, itp.
 • Bezpłatne poradnictwo dla dzieci, młodzieży oraz członków ich rodzin, skierowane do wszystkich mieszkańców Radomia, bez względu na dochód. Poradnictwo obejmie wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz pomoc prawną zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
 • Działania w formie wolontariatu: wdrażanie młodzieży do pracy na rzecz innych ludzi,
  a przez to podnoszenie poczucia własnej wartości
 • Wspólne zajęcia integrujące rodziny o charakterze świątecznym, artystycznym, itp.

 

………………………………………………………………………………………………….

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Termin realizacji: 05.2016 – 12.2016 r.

Dofinansowanie: Powiat Radomski

Celem głównym realizacji zadania publicznego to szeroko pojęte (wieloaspektowe) wsparcie rodzin zastępczych oraz ich członków, prowadzące do rozwiązania istniejących problemów, poprawy ich funkcjonowania, spójności społecznej, co niewątpliwie wpływa na wzmocnienie relacji rodzinnych oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Formy wsparcia:

 • zwiększenie dostępności poradnictwa wspierającego rodzinną pieczę zastępczą w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez organizację indywidualnych konsultacji specjalistycznych
 • zorganizowanie cyklu spotkań grupy wsparcia będących istotnym elementem terapii rodzin, to m.in. warsztaty tematyczne: m.in. promujące zdrowy tryb życia, rozwijające umiejętności zarządzania budżetem domowym, dotyczące metod rozwiązywania problemów, konfliktów, metod wychowawczych, prelekcje nt. zdrowego odżywiania uzależnień, cyberprzemoc
 • organizacja zajęć socjoterapeutycznych, w tym m.in. zajęcia sportowe, artystyczne oraz zajęcia w formie warsztatowej. Ich treść wzbogacona była o zagadnienia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz zachęcanie do pracy wolontarystycznej na rzecz innych osób,
 • organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który pozwolił zintegrować wszystkie grupy uczestniczące w projekcie: rodziny, specjalistów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a tym samym wpłynie na lepszą jakość pracy i efektywność podejmowanych działań projektowych.

 

dscn8207

dscn8234

………………………………………………………………………………………………….

KLUB MAM

Termin realizacji: 12.2015 – nadal

Miejsce realizacji: siedziba Stowarzyszenia ul.Daszyńskiego 5, Radom (od września 2016 r. ul.Domagalskiego 13a)

Założenia i cel projektu:
   Założeniem „Klub Mam” było  utworzenie innowacyjnego w skali Miasta Radomia i jego okolic klubu dla mam oraz ich dzieci. Głównym celem- stworzenie przyjaznego dla młodych matek i ich pociech miejsca, odpowiednio wyposażonego i bezpiecznego, w którym kobiety będą mogły wymieniać się swoimi doświadczeniami macierzyńskimi, uzyskać kompleksową poradę, zadbać o wszechstronny rozwój swojego dziecka, jak również o samorozwój. To swoista grupa wsparcia, która pomaga młodym matkom odnaleźć się w pełnieniu roli rodzica oraz pozwala aktywnie spędzić czas wspólnie z dzieckiem. Oferta Klubu skierowana jest do kobiet, które niedawno zostały  mamami, albo jeszcze oczekują na narodziny swojego dziecka (kobiety ciężarne).

DSCN7967

DSCN6001

Klub Aktywnych 60+

Termin realizacji: 02.2016 – nadal

Miejsce realizacji: siedziba Stowarzyszenia ul.Daszyńskiego 5 Radom (od września 2016 r. ul.Domagalskiego 13a)

Założenia i cel projektu:
   Założeniem projektu jest aktywizacja osób, które pomimo dojrzałego wieku chciałyby nadal w pełni korzystać z życia, m.in uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i regionu, spotykać się z ciekawymi ludźmi, dbać o kondycję fizyczną oraz  spędzać miłe chwile ze znajomymi.

W ramach Klubu Aktywnych odbywają się:

 • zajęcia z  psychologiem, prawnikiem, informatykiem, dietetykiem;
 • warsztaty tematyczne: m.in. kulinarne, artystyczne, rozwijające zdolności i zainteresowania;
 • spotkania o charakterze społeczno-edukacyjnym
  z historykiem, pracownikiem banku, literatem, radnym, przedstawicielami instytucji samorządowych;
 • spotkania integracyjno-kulturalne m.in wizyty w instytucjach kultury, wycieczki, współorganizacja imprez i wydarzeń lokalnych

Oprócz tego beneficjenci będą mogli korzystać z porad specjalistycznych m.in: terapeuty, psychologa, prawnika, lekarza, psychoterapeuty.

DSC07398-001

DSCN5874

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci „Radosny zakątek”

Termin realizacji: 15.02.2016 – 30.07.2016

Miejsce realizacji:  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu ul Wierzbicka 89/93

Zleceniodawca: Gmina Miasta Radomia

Założenia i cel projektu:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Tam gdzie nie jest możliwa zmiana środowiska rodzinnego należy podejmować próby pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinie dysfunkcyjnej. Ich celem nie miałaby być eliminacja pierwotnych przyczyn urazów, lecz osłabienie przyczyn oddziaływania psychologicznych źródeł zaburzeń  oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Sprzyjać temu będzie dostarczanie dzieciom społecznych doświadczeń stanowiących przeciwwagę dla urazowych przeżyć, budowanie alternatywnych źródeł wsparcia emocjonalnego oraz uczenie ich bardziej konstruktywnych sposobów społecznego funkcjonowania.

Głównym celem projektu jest wielozakresowa pomoc dzieciom wychowującym się w rodzinach borykających się z uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz niwelowanie skutków ich niewydolności wychowawczej. Trzon projektu to praca terapeutyczna w postaci  grupowych zajęć socjoterapeutycznych (udział w warsztatach terapeutycznych, przygotowanie programów profilaktycznych dla dzieci).

Zadanie skierowane jest do grupy 24 dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: uczniowie 5-8 lat oraz 9-12 lat.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radom.

szkołaibalony 058

Organizacja zajęć dla dzieci oraz poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia w ramach działalności „Centrum Wspierania Rodziny”

Termin realizacji: 15.06.2015 – 15.10.2015

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania Rodziny (Kuźnia Artystyczna ul.Daszyńskiego 5 Radom)

Zleceniodawca: Wojewoda Mazowiecki

Założenia i cel projektu:

Celem głównym jest szeroko pojęte (wieloaspektowe) wsparcie rodzin oraz ich członków, prowadzące do rozwiązania istniejących problemów oraz  poprawy  funkcjonowania rodziny w społeczeństwie, jak również każdego  z jej członków.
Poprzez prowadzenie doradztwa specjalistycznego, organizację cyklicznych spotkań grupowych (grup wsparcia) oraz włączenie praktyków z innych instytucji związanych z opieką społeczną, zdrowiem, edukacją zamierzamy wskazać członkom rodziny prawidłowe sposoby rozwiązywania konfliktów, jak również pokazać innowacyjne i efektywne metody wychowawcze, czy też przekazać ważne wskazówki do pracy  z dziećmi.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • zwiększenie dostępności poradnictwa wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, dzięki organizacji bezpłatnego doradztwa specjalistycznego prowadzonego przez wykwalifikowanych i doświadczonych w pracy z rodziną pracowników,
 • zorganizowanie cyklu spotkań grupowych–„Klubu Rodzin” będących istotnym elementem terapii rodzin. Tematyka zajęć będzie zróżnicowana, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz oczekiwań beneficjentów. Są too m.in. warsztaty tematyczne: m.in. promujące zdrowy tryb życia, rozwijające umiejętności pożądane na rynku pracy oraz zarządzania budżetem domowym, prelekcje nt. zdrowego odżywiania uzależnień, cyberprzemocy, itp (zwrócenie szczególnej uwagi na małoletnie matki i kobiety samotnie wychowujące dzieci). Spotkania będą wspaniałą okazją do wzbogacenia wiedzy z różnych dziedzin życia codziennego, wsparcia i wzmocnienia rodzin poprzez wspólne działania, wymianę doświadczeń, wspólną rozmowę dotycząca problemów rodzin. W zajęcia te zamierzamy włączyć rodziny preadopcyjne i adopcyjne, tak by ułatwić im sukces w długim procesie adopcyjnym oraz rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, które wymagają szczególnego wsparcia.

  DSCN4744

„RODZINA NA PLUS”

Termin realizacji: 01.06.2015 – 30.10.2015

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania Rodziny (kuźnia Artystyczna ul.Daszyńskiego 5 Radom)

Zleceniodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy

Realizator: Grupa Nieformalna „Rodzice na Plus”

Założenia i cel projektu:

W ramach projektu  rozpoczął  działalność  Klubu Rodzinny , w którym zarówno  rodzice, jak i dzieci mogą odnaleźć „przyjazną przystań”- miejsce, gdzie otrzymają wsparcie i otuchę,  mogą  rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów,  ale  także porozmawiać, wypić kawę, czy posłuchać dobrej muzyki. Pomysł ten kierujemy zwłaszcza do rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem, bowiem stanowią oni grupę osób narażoną na wykluczenie społeczne, ze względu na skomplikowaną sytuację rodzinną, zawodową oraz finansową. Dbając o wszechstronny rozwój dzieci z dysfunkcjami oraz  o lepszą samoocenę ich rodziców (zwłaszcza matek samotnie wychowujących dziecko), organizujemy zajęcia i spotkania dla wszystkich rodzin po to, aby wspierać integrację społeczną oraz równość i poszanowanie dla innych.  Chcemy promować wspólne zajęcia rodziców z dziećmi -całych rodzin. dlatego też naszym innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość przyjścia na konsultacje, czy też  na wszystkie spotkania wraz z dzieckiem, nie martwiąc się o zapewnienie mu opieki (dzieci objęte są fachową opieką, organizowane są dla nich zajęcia ogólnorozwojowe, socjalizacyjne et.c) . Spotkania są wspaniałą okazją do wzbogacenia wiedzy z różnych dziedzin życia codziennego, wymiany doświadczeń , czasem na wspólną rozmowę , a także wsparcie i wzmocnienia rodzin poprzez realizację wspólnych działań.

Nasz pomysł jest oryginalny, bowiem jako jedni z pierwszych w naszym regionie chcemy zorganizować zajęcia, które w głównej mierze mają wspierać rodziców dzieci niepełnosprawnych, a nie tylko same osoby niepełnosprawne. Wiemy, jak ogromną potrzebę spotykania się i dzielenia własnymi przeżyciami, doświadczeniami mają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Poprzez tę inicjatywę lokalną chcemy  pomóc innym rodzicom borykającym się z podobnymi  problemami, czy utrudnieniami  w życiu codziennym.

Formy realizacji:

 • cykliczne spotkania dla rodziców porady pielęgniarki, dietetyka, psychologa, pedagoga, kursy wizażu dla mam, wymiana doświadczeń
 • zajęcia tematyczne dla rodzin (rodzice z dziećmi) m.in. wspólne gry i zabawy, warsztaty tematyczne, rozwijające zajęcia dla najmłodszych
 • specjalistyczne doradztwo i poradnictwo rodzinne prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, psychologów, logopedę, oligofrenopedagoga, terapeutę, nauczycieli z dużym doświadczeniem oraz doradcę zawodowego,
 • możliwość spędzenia czasu w miłej atmosferze, przy kawie oraz poznania nowych osób.

DSCN9502

Prowadzenie  świetlicy  dla dzieci socjoterapeutycznej „Radosny zakątek”

Termin realizacji: 23.02.2015 – 12.06.2015

Miejsce realizacji:  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu ul Wierzbicka 89/93

Zleceniodawca: Gmina Miasta Radomia

Założenia i cel projektu:

Tam gdzie nie jest możliwa zmiana środowiska rodzinnego należy podejmować próby pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinie dysfunkcyjnej. Ich celem nie miałaby być eliminacja pierwotnych przyczyn urazów, lecz osłabienie przyczyn oddziaływania psychologicznych źródeł zaburzeń  oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Sprzyjać temu będzie dostarczanie dzieciom społecznych doświadczeń stanowiących przeciwwagę dla urazowych przeżyć, budowanie alternatywnych źródeł wsparcia emocjonalnego oraz uczenie ich bardziej konstruktywnych sposobów społecznego funkcjonowania.

Głównym celem  projektu jest wielozakresowa pomoc dzieciom wychowującym się w rodzinach borykających się z uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz niwelowanie skutków ich niewydolności wychowawczej. Trzon projektu to praca terapeutyczna w postaci  grupowych zajęć socjoterapeutycznych ( udział w warsztatach terapeutycznych, przygotowanie programów profilaktycznych dla dzieci).

Zadanie skierowane jest do grupy 20 dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: uczniowie 5-7 lat oraz 8-11 lat. Wybór takiej grupy docelowej wynika z analizy potrzeb, po dokonaniu diagnozy problemów wychowawczych i opiekuńczych.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radom.

 20150304_124254

Organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin potrzebujących wsparcia w ramach Szkoły dla Rodzin .

Termin realizacji:  15.07.2013 – 31.12.2013

Zleceniodawca: Wojewoda Mazowiecki

Założenia i cel projektu:

Celem głównym zrealizowanego zadania publicznego było wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo,  co przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania, a w przyszłości niewątpliwie wpłynie na aspiracje oraz osiągnięcia dzieci, jak również ich rodziców.

Oferowana przez nas pomoc realizowana w formie spotkań „Szkoły dla Rodzin”, była całkowicie bezpłatna, odbywała się w przyjaznej atmosferze oraz zróżnicowanej formie, co wpłynęło na wysoką frekwencję oraz aktywny udział beneficjentów.

Kolejnym atutem naszych działań był to, iż rodzice mogli przychodzić na zajęcia z dziećmi ,co w dużym stopniu rozwiązało problem opieki nad dzieckiem.

W ramach realizowanych działań projektowych wzmocniliśmy współpracę z lokalnymi instytucjami: szkołą, MOPS-em, Rejonowym Urzędem Pracy  oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

„ New skills-Learning for success”

Międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach programu Comenius Regio, we współpracy z instytucjami edukacyjno-społecznymi z Wielkiej Brytanii (Sefton).

Termin realizacji: 01.08.2013 – 31.07.2015

Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Założenia i cel projektu:

  Projekt jest skierowany do rodzin potrzebujących wsparcia w Radomiu (Polska) oraz w Sefton (Wielka Brytania).Umożliwi im to doskonalenie podstawowych umiejętności , poprzez specjalnie przygotowany rodzinny program oparty na technologii informacyjnej. Program ten jest wdrażany wspólnie ze szkołami wyższymi kształcącymi nauczycieli, dzięki czemu przyszli nauczyciele będą mogli podczas studiów zrozumieć znaczenie włączania rodziców w proces edukacji. Program będzie bazował na doświadczeniach i wiedzy nauczycieli – praktyków z obu regionów tak, aby dopasować go potrzeb społeczności lokalnej.

  Ważnym aspektem projektu jest również zbliżenie do siebie członków rodziny, poprzez promowanie wspólnych zajęć.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Tworzymy Centrum Wspierania Rodziny”

Termin realizacji:  01.09.2014 – 20.11.2014

Zleceniodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Założenia i cel projektu:

   Stworzenie przyjaznego miejsca, w którym pomoc i wsparcie znajdą wszystkie rodziny z Radomia i regionu. Tutaj każdy członek rodziny może uzyskać poradę, porozmawiać, a rodzice i opiekunowie mogą podzielić sie swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami, jak również wypić kawę , czy posłuchać dobrej muzyki.
Innowacyjnym pomysłem jest organizacja spotkań i doradztwa specjalistycznego dla rodziców, podczas gdy dzieci (zwłaszcza małe), przebywają razem z nimi -w specjalnie przygotowanym kąciku  bawią się i rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne pod okiem wykwalifikowanych opiekunów.
W ramach w/w projektu zaadoptowano i wyposażono pomieszczenie główne m.in zakupiono kształtki rehabiitacyjne, zamontowano tarket, szafki, półki oraz  wyremontowano pomieszczenie biurowo-gospodarcze, w któym zamontowano blaty, oświetlenie, zakupiono kuchenkę mikrofalową i urządzenie wielofunkcyjne.

GŁÓWNE5