Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
 1. wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzin niewydolnych wychowawczo
 2. promowanie wspólnych zajęć rodziców z dziećmi w ramach „Szkoły dla rodzin”, mających na celu budowanie prawidłowego modelu rodziny
 3. przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (dydaktyczno-wychowawczym)
 4. edukację i wsparcie kobiet ciężarnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich
 5. objęcie pomocą rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne
 6. włączanie osób starszych w działania społeczne, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia
 7. propagowanie zdrowego stylu życia (profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień)
 8. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, kursów, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.

 

Formy działań
 • „Szkoła dla rodzin”
 • Grupy wsparcia dla młodych matek z dziećmi
 • Kawiarenka artystyczna
 • Pomoc w zakresie opieki nad dzieckiem
 • Poradnictwo (rodzinne, zawodowe, medyczne…)
 • Zajęcia warsztatowe  m.in. komputerowe, kulinarne, artystyczne …
 • Spotkania z osobami starszymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: muzeum, teatr, kino…
 • Publikacja materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży